مقاله ويژگي‌هاي شخصيتي و جمعيت‌شناختي زندانيان داراي اختلال شخصيتي پسيکوپات در مقايسه با زندانيان عادي در گروهي از زندانيان شهرستان تهران

: بیشتر تحقیقات انجام‌شده در زمینه پسیکوپاتی، بین زندانیان کشورهای غربی بوده است، و اینکه آیا این نتایج نیز قابلیت کاربرد در سایر بافت‌ها را دارد، هنوز مشخص نیست. مطالعه حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های شخصیتی و جمعیت‌شناختی زندانیان دارای اختلال شخصیتی پسیکوپات در مقایسه با زندانیان عادی در گروهی از زندانیان شهرستان تهران صورت گرفت. روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی انجام شد، و نمونه‌ها به تعداد 202 نفر از بین زندانیان شهر ری تهران به شیوه نمونه دردسترس انتخاب شدند. تمامی آزمودنی‌ها سیاهه سرندشده اختلال شخصیتی پسیکوپاتیک Hare (PCL-SV) و فرم کوتاه پرس

فایل نقشه کامل GIS شبکه معابر اراک

بر پایه نخستین قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران (مصوب 16 آبان 1316 خورشیدی)، اراک یکی از 13 شهرستان استان شمال بود. سپس بر پایه دومین قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران (مصوب 3 بهمن 1316 خورشیدی)، اراک در کنار زنجان جزء استان یکم قرار گرفت. اراک در 1963 میلادی از استان یکم جدا شد.[46][47] در سال 1326 خورشیدی هم‌زمان با تشکیل استان مرکزی (به مرکزیت تهران)، شهر اراک نیز یکی از شهرهای این استان شد و در سال 1365 خورشیدی، مرکز استان مرکزی از تهران به اراک منتقل گردید. یک سال پس از آن استان تهران از استان مرکزی جدا شد. از آن زمان تا کنون شهر ارا

ترکیب بندی رنگ در معماری

ر طراحی و ساخت مبلمان داخلی است. امروزه اهمیت صنعت مبلمان بعنوان یکی از مهمترین جلوه های معماری داخلی برای همگان روشن و آشکار است. طبیعی است که نوع طراحی و ساخت مبلمان در جنبه های مختلف زندگی انسان تاثیر عمیقی خواهد گذاشت. از این رو شناخت ابعاد مختلف طراحی مبلمان داخلی از جنبه روانشناسانه تا مسائل فنی و مهندسی کاملا ضروری به نظر می رسد و از میان مباحثی که در این بررسی شناخت آن لازم و اجتناب ناپذیر است. عامل رنگ است. رنگها زندگی را زنده می کنند. جاندارند و قابل لمس اند و به عنوان زبان دیداری احساسات انسان به کار می روند. رنگ و ترکیب های آن واکنش و احساسات